Vision og målsætning for afdelingsbestyrelsen

Visionen: er en mangfoldighed af muligheder uden andre begrænsninger, end de der gives af lovgivningen og at vi er mange mennesker som bor på

en begrænset plads, hvor vi nødvendigvis må tage hensyn til hinanden.

Der skal være plads til beboernes forskelligheder og at alle beboere er ligeværdige.

Målsætning: afdelingsbestyrelsens målsætning er: Medvirke til at vi bor godt – i et levende miljø – til en husleje vi kan betale, og drage så mange beboere som muligt ind i aktiviteter. Vi skaber et positivt og attraktivt image for Kirstinelund.

Ved udarbejdelse af målsætninger og handlingsplaner, bør de, hvor det er muligt,

udformes således, at der er rammer, som den enkelte beboer selv har mulighed for at udfylde, efter ønske og behov.

1.

- Afdelingsbestyrelsen ønsker at bygninger og de tekniske installationer skal være og fremstå vedligeholdte.

- Udendørsarealerne skal fremstå pæne, rengjorte og vedligeholdte.

Dette mål opnås gennem:

- Opfyldelse af afdelingsbestyrelsens pligt til det overordnede tilsyn med bebyggelsens drift og vedligeholdelse.

- Ved væsentlige eller længerevarende afvigelser fra det ønskede niveau, drøftes dette inspektøren eller forretningsføreren.

- Årlige gennemgange af bygningerne og tekniske installationer. 10-års-vedligeholdelsesplan som udformes ved budgetforhandling. Der forsøges løbende afsat de nødvendige midler til opfyldelse af dette mål.

2.

- Afdelingsbestyrelsen ønsker at afdelingens økonomi er så sund som muligt og at der løbende skal være midler til de nødvendige arbejder, sammenholdt med ønsket om en rimelig husleje og huslejeudvikling.

Dette mål opnås gennem:

- En seriøs og grundig behandling af såvel budget, budgetopfølgning som regnskab. En løbende opfølgning af budgettets forbrug.

- Overskud skal så vidt muligt henlægges til den planlagte vedligeholdelse.

3.

- Beboerne skal løbende orienteres om afdelingsbestyrelsens arbejde og beslutninger.

Dette mål opnås gennem:

- Udgivelse af nyhedsbrev, hvor afdelingsbestyrelsen informer og deres arbejde.

- Hjemmeside hvor beboerne kan finde de nødvendige oplysninger om afdelingen.

4.

- Afdelingsbestyrelsen skal af omgivelserne opfattes som en seriøs forhandlings- og samarbejdspartner.

Dette mål opnås gennem:

- En grundig og seriøs behandling af alle opståede sager og af alle henvendelser.

- Afdelingsbestyrelsen skal løbende opsøge den nødvendige viden for at kunne opfylde sine opgaver bedst muligt.

- Dette kan ske gennem kursusdeltagelse og en følgen med i lovgivning.

- Afdelingsbestyrelsen kan ved forhandlinger give et mandat til den/de der forhandler på afdelingsbestyrelsens vegne. Hvis en forhandler ikke har eller ikke føler at have mandat til indgåelse af en aftale, skal dette klart nævnes. Der tages efterfølgende stilling til forhandlingsresultatet af afdelingsbestyrelsen.

5.

- Beboerne skal opleve en god service i afdelingen.

Dette mål opnås gennem:

- Alle henvendelser på Ejendomskontoret og til afdelingsbestyrelsen skal behandles seriøst.

- Mulighed for beboerne at kunne komme i kontakt med afdelingsbestyrelsen, ved månedlige træffetider og ved afdelingsbestyrelsens mail.

- Mulighed for at kunne rekvirere hjælp/assistance ved pludseligt opståede situationer.

6.

- Afdelingsbestyrelsen skal arbejde for, at bebyggelsen er og fortsat vil være et godt sted at bo.

Dette mål opnås gennem:

- Beboernes inddragelse i forbedringer af udendørsarealet.

- Bedst mulige vilkår for udnyttelse af den lovbestemte råderet for beboernes mulighed for individuelle ændringer i lejligheden.

- Afdelingsbestyrelsen skal være positiv overfor etableringen af fælles aktiviteter.

- En løbende ajourføring af husordenen.